Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Γκούμας
Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση μοντέλων περιφερειακής ανάπτυξης

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, PT, ES, IT, EN
Κωνσταντίνα Αρβανίτη
Νομικές σπουδές

Γλώσσα επικοινωνίας: FR, EN, ES, IT

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα