Αποστολή και στόχος

Η REGIOEUROPA αναπτύσσει στις Βρυξέλλες τις τρεις παρακάτω βασικές δραστηριότητες:

1. Πληροφόρηση
Βασικός στόχος της ένωσης είναι η μεταβίβαση προς τις τοπικές αρχές των πληροφοριών που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
 • Αποτελεί γέφυρα πληροφόρησης και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Κοινοτικών οργάνων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών
 • Διαθέτει στην περιφέρεια μία άμεση, ταχεία και ακριβή πληροφόρηση
 • Απαντά σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης που δέχεται από τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς
 • Διαδίδει την πληροφορία μέσω μίας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της ένωσης.

2. Αντιπροσώπευση
Αντιπροσωπεύει στις Βρυξέλλες τις ευρωπαϊκές περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποτελούν μέλη της:
 • Προωθεί και βοηθά την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς
 • Εδραιώνει τις υπάρχουσες σχέσεις και διευκολύνει τη σύναψη νέων διευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων και δικτύων συνεργασίας
 • Συμμετέχει σε συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες και άλλες ευρωπαϊκές εκδηλώσεις και μπορεί να εκπροσωπήσει τα μέλη της σε συναντήσεις εργασίας.

3. Τεχνική βοήθεια
Η ένωση διαθέτει μία σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης και βοηθάει τους τοπικούς φορείς να αντεπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα των μηχανισμών των οργάνων της Ε.Ε. με τους εξής τρόπους :
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις προθεσμίες υποβολής και υλοποίησης προτάσεων
 • Φροντίζει να φέρνει σε απευθείας επαφή τον αιτούντα φορέα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον αρμόδιο υπάλληλο της Ε.Ε.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην προετοιμασία των προτάσεων
 • Προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξεύρεση ευρωπαίων εταίρων για συνεργασία
 • Παρακολουθεί την πορεία των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τα μέλη της
 • Οργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικά για Ευρωπαϊκά θέματα στις Βρυξέλλες
 • Υποδέχεται τους εκπροσώπους των μελών της και τους παρέχει την αναγκαία κτιριακή και γραμματειακή υποδομή. Μπορεί να τους διαθέτει χώρο εργασίας και αίθουσα συσκέψεων.

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα