Ιστορικό ίδρυσης

Regio Europa buildingΟι δεκαετίες του 80 και του 90 ήταν για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. περίοδοι περιφερειοποίησης και αποκέντρωσης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1993 δημιουργήθηκε ένας ενιαίος χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα. Διαμορφώθηκε μία νέα ισορροπία μεταξύ των τριών επιπέδων λήψεως αποφάσεων - την περιφέρεια, το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο πολιτικός, οικονομικός και πολιτιστικός ρόλος των τοπικών αρχών αυξάνεται συνεχώς.

Σήμερα κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα καλύτερα από την κεντρική κυβέρνηση, διότι βρίσκονται πιο κοντά στους εν λόγω τόπους και επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να αποδίδει το ρόλο του προδρόμου στις περιφέρειες σε έγγραφα στρατηγικής, όπως αυτά που αφορούν την κοινωνία των πληροφοριών ή την πολιτική για την απασχόληση.

Στη νέα τάξη πραγμάτων που άρχισε να διαγράφεται με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπου οι τοπικές αρχές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και να συνεργαστούν μεταξύ τους πέραν των εθνικών συνόρων, η REGIOEUROPA τους παρέχει άμεση πληροφόρηση και τη δυνατότητα αντιπροσώπευσής τους στις Βρυξέλλες.

Πως μπορεί να γίνει κάποιος μέλος:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ένωσης, καθώς και το πως ένας φορέας μπορεί να γίνει μέλος της REGIOEUROPA απευθυνθείτε :

REGIOEUROPA
Rue du Trône 62
B-1050 - IXELLES
Τηλ: 00-322-234.36.00
Φαξ: 00-322-230.92.66
e-mail: info@regioeuropa.net, regioeuropa@skynet.be
Url: http://www.regioeuropa.net

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα