Νέες προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταναστευτική πολιτική και την εσωτερική ασφάλεια

09/07/2018

Στις 12 Ιουνίου, η Επιτροπή πρότεινε τον τριπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων (34,9 δις. ευρώ). Βασικός στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσω της δημιουργίας του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (Τ.Ο.Δ.Σ.) και της αύξησης των συνοριοφυλάκων από 1500 σε 11500. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. αποβλέπει στη στήριξη των χωρών υποδοχής, κυρίως της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, προκειμένου να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και να συμβάλουν με αποτελεσματικό τρόπο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.