Νέες προοπτικές για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη

09/07/2018

Στις 19 Ιουνίου, παρουσιάστηκε μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλύει τις δράσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» που αποβλέπει στην ανάδειξη της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν τη χρησιμότητα του προγράμματος και εν όψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-27), προτείνεται η αύξηση των διαθέσιμων πόρων, η συνέργεια με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα άλλα προγράμματα της Ένωσης, καθώς και η προσαρμογή του προγράμματος στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και στις ανάγκες των νέων γενεών.