Διεθνής δέσμευση της Π.Ε.Δ.Α. για την προαγωγή των βιώσιμων πόλεων

02/11/2018

Στις 31 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης υπέγραψε, στην Έδρα του Ο.Η.Ε., στη Νέα Υόρκη, τη Διακήρυξη της Βενετίας που αποβλέπει στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών με σκοπό την επίτευξη του 11ου στόχου της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το πρωτόκολλο συνεργασίας προσδιορίζει 10 προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων τη βελτίωση της στέγασης, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και την προώθηση των νέων τεχνολογιών. Η Π.Ε.Δ.Α. δεσμεύτηκε να εκπονεί ετησίως μια έκθεση προόδου.

Περισσότερα