Θέσπιση του νέου προγράμματος InvestEU

01/03/2019

Το InvestEU με προϋπολογισμό 3,5 δις ευρώ θα αποτελέσει μέρος του «Ορίζοντας Ευρώπη». Κατά τη χρονική περίοδο 2021-27 θα διατεθούν 38 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων υπό μορφή δανεισμού. Στο InvestEU θα ενσωματωθούν τα προγράμματα EASME, EaSI, COSME και θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων που θα αφορούν στις βιώσιμες υποδομές, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στις ΜΜΕς και στις κοινωνικές επενδύσεις. Η αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Περισσότερα