Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Πολιτισμός»

05/08/2021

Με το πρόγραμμα «Πολιτισμός», η Ε.Ε. επιδιώκει την προστασία και την προαγωγή της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2021, η Ένωση θα διαθέσει 145,26 εκατ. ευρώ σε δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση διευρωπαϊκών δικτύων, στη διακρατική κινητικότητα καλλιτεχνών, στη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στα πολιτιστικά έργα, καθώς και στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Περισσότερα