Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (Ε.Ι.Τ.)

16/05/2022

Η νέα πρόσκληση αποβλέπει στη βελτίωση των ικανοτήτων καινοτομίας των περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Με αυτό τον τρόπο, η Ε.Ε. ευελπιστεί ότι θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό, την επόμενη διετία, το Ε.Ι.Τ. θα διαθέσει 1,25 δις. ευρώ σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, και συμβάλλουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ενέργειας, των τροφίμων, των υδάτων, της υγείας, των πρώτων υλών, της αστικής κινητικότητας και της μεταποίησης με προστιθέμενη αξία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα