Ιδιαίτερα σημαντική η διασύνδεση της πράσινης με την ψηφιακή μετάβαση για την Ε.Ε.

12/09/2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η περαιτέρω διασύνδεση των πολιτικών ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια, την ενεργειακή ανεξαρτησία και την καινοτομία. Η έκθεση εκτιμά ότι η εν λόγω διασύνδεση έχει θετικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην έκδοση «πράσινων» ομολόγων, στην προώθηση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με γειτονικές και αφρικανικές χώρες, στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στην τεχνολογική πραγματικότητα, στη μείωση της ανάγκης προμήθειας πρωτογενών πόρων, καθώς και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την προστασία των κρίσιμων δεδομένων.

Περισσότερα