Θέσπιση συστήματος προστασίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης

26/12/2022

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζει κανόνες για την καταχώριση, την προστασία, τον έλεγχο και την επιβολή ονομασιών σε βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα με φήμη και με χαρακτηριστικά που συνδέονται ουσιαστικά με την περιοχή παραγωγής. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας για τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα το οποίο θα παρέχει προστασία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η Ένωση ευελπιστεί ότι προβάλλοντας την ποιότητα και τη γνησιότητα προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο κανονισμός προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2024.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα