Ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

26/12/2022

Το Ευρωπαϊκό Έτος θα έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει δραστηριότητες, όπως συνέδρια, συζητήσεις σε φόρουμ και ενημερωτικές εκστρατείες που συμβάλλουν στην ανάδειξη των πρωτοβουλιών της Ένωσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, στην ενίσχυση του διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιτυχημένων πρακτικών αναφορικά με τον προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση θα είναι τα δίκτυα και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στη διάδοση και στην υλοποίηση ευκαιριών κατάρτισης. H χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και τα προγράμματα «Ψηφιακή Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη» και «Erasmus+».

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα