Ενεργοποιήθηκε η «Συμφωνία Πράσινων Πόλεων»

13/11/2020

Στις 22 Οκτωβρίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα περιβαλλοντική πρωτοβουλία «Συμφωνία Πράσινων Πόλεων», που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα μέχρι το 2030. Η Συμφωνία εστιάζει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, στην προστασία των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας, στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, οι Δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να πρωτοστατήσουν στην υλοποίηση της νέας περιβαλλοντικής στρατηγικής της Ε.Ε., ανταλλάσσοντας πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που τους παρέχει η Ένωση. Η υιοθέτηση της Συμφωνίας δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στους Δήμους, αλλά τους δεσμεύει στην παροχή εκθέσεων αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τα μέτρα που θα λάβουν για την υλοποίησή των στόχων τους και την επιτευχθείσα πρόοδο.

Περισσότερα