Οι κοινοί στόχοι των θεσμικών οργάνων μέχρι το 2024

06/01/2021

Για πρώτη φορά, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε., υιοθέτησαν από κοινού ένα χάρτη πορείας, καθορίζοντας τους στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης για την επόμενη τετραετία. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στην ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στην επανεκκίνηση της οικονομίας αποβλέποντας σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και στην ευημερία των πολιτών, στην ισχυροποίηση της Ένωσης παγκοσμίως, καθώς και στην προώθηση μίας ελεύθερης και ασφαλούς Ευρώπης, σύμφωνα με τα δημοκρατικά της πρότυπα και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες.

Περισσότερα