Νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή

02/04/2021

Η νέα στρατηγική της Ένωσης αποσκοπεί στην επιτάχυνση των δράσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας και της κοινωνίας προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει μία εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων για την επικράτεια της Ε.Ε., θα επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της, θα παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα στα κράτη μέλη, θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο και ένα μηχανισμό στήριξης για το κλίμα και την υγεία, θα επιδιώξει την ομοιογενοποίηση των προτύπων και των δεικτών, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα γνώσεων για την κλιματική προσαρμογή «Climate-Adapt» και θα διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα δεδομένα για τους κλιματικούς κινδύνους.

Περισσότερα