Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία

02/06/2021

Στις 19 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Τ.Δ.Μ.), που στοχεύει στη στήριξη των περιφερειών, των κλάδων και των εργαζομένων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Το Τ.Δ.Μ. θα διαθέσει 17,5 δις. ευρώ σε δράσεις για τη διευκόλυνση ένταξης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και σε ενέργειες στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι πόροι θα κατανεμηθούν αφενός στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση και αφετέρου ως επιβράβευση των κρατών μελών που θα πετύχουν ταχύτερα τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Περισσότερα